ตัวอย่าง หนังสือ ทวงเงินกู้ , ค้ำประกัน

สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส

 nplegalservice lawyer office

92 ถนนเดชอุดม ซอย 22 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ –แฟ็กส์  044958387 มือถือ 0821564989  อีเมล์  nplegalservice@hotmail.co.th

 เว็บไซค์  www.nplegalservice.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง   ขอให้ชำระหนี้

เรียน   คุณ………………………………………….

ตามที่ท่านได้ทำการกู้ยืมเงินจาก………………………………………………. เป็นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยท่านได้รับเงินที่กู้ยืมไปครบถ้วนแล้วในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

บัดนี้ครบกำหนดเวลาชำระเงินที่กู้ยืมไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านทำการชำระหนี้แก่………………………………..เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจากยอดเงิน๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจากยอดเงิน๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๒๒๐ บาท(ห้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยท่านต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวใน ๓ วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากเกินกำหนด อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

……………………………………………………..

นายนวพล ผ่องอำไพ ทนายความ

สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..

สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส  nplegalservice lawyer office

92 ถนนเดชอุดม ซอย 22 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ –แฟ็กส์  044958387 มือถือ 0821564989  อีเมล์  nplegalservice@hotmail.co.th

 เว็บไซค์  www.nplegalservice.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

เรื่อง  ขอให้ชำระหนี้

เรียน  คุณ………………………………….

ตามที่ท่านได้เข้าทำการค้ำประกันการกู้ยืมเงินซึ่ง………………………………………………………….ได้

ทำการกู้ยืมเงินจาก…………………………………………เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐บาท(หกหมื่นบาท)ดังที่ท่านทราบดีแล้วนั้น

บัดนี้ครบกำหนดชำระเงินที่กู้ยืมไปทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้า ทนายความนวพล ผ่องอำไพ สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส ในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจ  ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านต้องดำเนินการชำระเงินตามจำนวนที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดภายใน  ๓ วัน  นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้แก่คุณ……………………………………..หากท่านยังคงเพิกเฉย ข้าพเจ้าจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ทนายความนวพล ผ่องอำไพ)

สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิส

ทนายความ,ทนาย,ปรึกษากฎหมายฟรี ,สำนักงานทนายความ,สำนักงานกฎหมาย,จดทะเบียน

ทนายความ,ทนาย,จดทะเบียน,ปรึกษากฎหมายฟรี

ทนาย,ทนายความ,จดทะเบียน,ปรึกษากฎหมายฟรี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s