www.nplegalservice.com

กรณี หมอรักษาคนไข้ที่กำลังป่วยไม่ดีเช่นรักษาล่าช้าหรือไม่ใส่ใจดูแลคนไข้ปล่อยทิ้งๆขว้างๆเพราะ เห็นไว่าคนไข้เป็นผู้ยากจนนั้น ต่อมาหากคนไข้ต้องเจ็บป่วยมากกว่าเดิมหรือเสียชีวิตลง เนื่องจากการกระทำของหมอ ในกรณีเช่นนี้ สามารถฟ้องหมอหรือหน่วยงานต้นสังกัดของหมอได้หรือไม่เพียงใด

 

– กรณีหมอรักษาคนไข้ไม่ดีหรือประมาทในการรักษานั้น สามารถฟ้องหน่วยงานต้นสังกัดของหมอผู้ทำการรักษาคนไข้ไม่ดีหรือประมาทต่อศาลปกครองเป็นคดีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำละเมิดในหน้าที่ได้ เนื่องจากการรักษาคนไข้นั้นเป็นหน้าที่ของหมอโดยตรงอยู่แล้ว และหากหมอเป็นบุคคลากรในหน่วยงานของรัฐ ก็เท่ากับว่า มีบุคลากรของหน่วยงานรัฐกระทำละเมิดในหน้าที่ของตนเอง ดังนี้หน่วยงานรัฐต้นสังกัดของหมอจึงถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้ ทั้งนี้ก่อนฟ้องร้อง อาจลองใช้วิธียื่นคำร้องต่อหน้วยงานต้นสังกัดให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิดได้ก่อน โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องก่อนแต่อย่างใด www.nplegalservice.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s