ทนายคดีแพ่ง,ทนายคดีอาญา : ขอบเขตนโยบายที่จะใช้หาเสียงเลือกตั้งได้

 
เนื่องจาก เขตการปกครองที่อยู่ปัจจุบัน( อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา) กำลังจะมีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครและสมาชิกสภาเทศบาล  เลยถือโอกาสนี้นำเสนอ การหาเสียงที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ ว่าผู้สมัครนั้นจะหาเสียงโดยใช้นโยบายในการหาเสียงเรื่องอะไรได้ครับ เพราะการหาเสียงที่ถูกนั้นต้องหาเสียงโดยการตั้งนโยบายตามอำนาจหน้าที่ของเขตการปกครองนั้นๆครับ

การหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

 (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

(๑๐) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(๑๑) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(๑๒) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

(๑๓) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(๑๔) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

(๑๕) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๑๖) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

(๑๗) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๑๘) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๑๙) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 (๒๐) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

 (๒๑) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

(๒๒) ให้มีการสาธารณูปการ

(๒๓) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

(๒๔) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๒๕) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๒๖) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๒๗) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

(๒๘) เทศพาณิชย์

(๒๙) กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

(๓๐) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และ
สถานบริการอื่น
(๓๑)จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(๓๒) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๓๓)การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(๓๔)การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว

การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

(๑) การยกร่างเทศบัญญัติ

(๒) การเสนอร่างเทศบัญญัติต่อสภา

(๓) การประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาเทศบัญญัติ

(๔) การควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของนายกเทศมนตรี โดยสมาชิกสภาเทศบาลไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงาน

บทความโดย ทนายคดีแพ่ง,ทนายคดีอาญา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s