visa ไทย

visa ไทย ประเภทที่สำคัญ

1.Non B

        visa ไทย ประเภทนี้สำหรับคนต่างด้าวที่ต้องการทำงานในไทยกับนายจ้าง ซึ่งเป็นบริษัทไทย

               หลักเกณฑ์ของการได้ visa ไทย ประเภท non b.

              1.1 คนต่างด้าวต้องได้รับวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว

              1.2 คนต่างด้าวต้องมี เงินเดือน 50,000 บาท ต่อเดือน

              1.3 บริษัทนายจ้างต้องมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

              1.4 บริษัทนายจ้างต้องมีพนักงานคนไทยสี่คนต่อหนึ่งคนต่างด้าว 

                 รายการเอกสารขอรับ visa ไทย ประเภท non b.

              –  แบบคำขอ  ตม.7

              — สำเนาหนังสือเดินทาง

              — สำเนา ใบอนุญาตทำงาน 

              – หนังสือรับรองบริษัท รับรองโดยนายทะเบียนภายใน 6 เดือน (ฉบับจริง)

              – ใบรับรองการจ้างงานในรูปแบบของสำนัก ตรวจคนเข้าเมือง ไทย (สตม. 1)

              — รายชื่อของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภายใน 6 เดือน (ฉบับจริง)

              — ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

              — แบบฟอร์มนำส่งงบการเงิน (สบช. 3)

              — งบดุลของ บริษัท และ งบกำไรขาดทุน 2 ปีย้อนหลัง

              — แบบฟอร์มเสียภาษีนิติบุคคล (ภงด. 50) ปีล่าสุด

              — แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานไทย (ภงด. 1) ล่าสุด 3 เดือนและใบเสร็จ

              — แบบนำส่งเงินประกันสังคมของนายจ้างลูกจ้าง (สปส. 1-10) 3 เดือนล่าสุด

              — แบบฟอร์มเสียภาษีบุคคลธรรมดา (ภงด.91) ปีล่าสุดและใบเสร็จรับเงิน

              — เอกสารแสดงเหตุผลของการจ้างงาน

              — แผนที่ของ บริษัท และภาพถ่ายของ บริษัท ภายนอกและภายใน

              — เอกสารที่แสดงการรับรู้สภาพการอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพื่อการทำงาน (สตม.2)

2 Non o

             โดยมาก visa ไทย ประเภทเหล่านี้จะเป็นประเภทให้การสนับสนุนช่วยเหลือคนไทย (สามี,ภรรยา,บุตร) และการใช้ชีวิตบั้นปลาย

                หลักเกณฑ์ของการได้รับ visa ไทย ประเภท  non o

                 visa ไทย กรณีสนับสนุนช่วยเหลือบุตรที่เป็นคนไทย

                2.1 คนต่างด้าวจะต้องมีรายได้เฉลี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 40,000 บาท ต่อเดือนหรือคนต่างด้าวจะต้องมีเงินในธนาคารไม่น้อยกว่า 400,000 บาท 

                 visa ไทย กรณีสนับสนุนช่วยเลือคู่สมรสชาวไทย

                2.2 คนต่างด้าวจะต้องมีรายได้เฉลี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 40,000 บาท ต่อเดือนหรือคนต่างด้าวจะต้องมีเงินในธนาคารที่จัดตั้งในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ย้อนหลังไป  2 เดือน

                รายการเอกสาร

                — ใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรส

                — แบบฟอร์มเสียภาษีบุคคลธรรมดา (แบบฟอร์ม (ภงด. 91) หรือ สเตทเม้นจาก ธนาคาร 

                visa ไทย กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย 

                2.3 ต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีอายุเกิน 50 ปีและ (a) มีหลักฐานการเงินไม่น้อยกว่า 65,000 บาท ต่อเดือนหรือมีเงินในธนาคารที่จัดตั้งในประเทศไทย 800,000 บาท ย้อนหลังไป 60 วันในครั้งแรกของการต่อวีซ่า 

                หรือ 3 เดือนในการต่อวีซ่าครั้งที่สองเป็นต้นไป ในวันทียื่นคำขอต่อวีซ่า หรือ (b) มีรายได้รวมเงินในธนาคารไม่น้อยกว่ากว่า 800,000 บาท ในวันที่ยื่นคำขอต่อวีซ่า 

                รายการเอกสารขอรับ visa ไทย 

               — แบบเสียภาษีบุคคลธรรมดา (ภงด. 91) หรือสเตทเม้นจากธนาคาร

ยินดีให้คำปรึกษา ด้าน visa ไทย , ตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มเติมครับ

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิ้ก http://www.immigration.go.th สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง

 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s