ทนายโคราช นำเสนอเรื่องจริงจากคดีผ่านบทความ

ดำเนินคดีผู้บริโภคด้วยตนเอง

    ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคได้ระบุการให้โอกาสคู่ความในการดำเนินคดีผู้บริโภคได้ด้วยตัวคู่ความเอง หากคู่ความไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตาม ไม่มีทนายความ เป็นผู้ดำเนินการให้นั้น โดยเริ่มตังแต่กระบวนการไกล่เกลี่ย การฟ้องหรือการยื่นคำให้การหรือให้การ รวมทั้งขั้นตอนการนำเสนอพยานหลักฐานต่างๆต่อศาลแต่ก็ยังมี หลายท่านยังไม่ทราบเรื่องนี้ วันนี้จึงขอนำเสนอครับ

      อันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าคดีผู้บริโภคคือคดีอะไรบ้าง คดีผู้บริโภคคือคดี

(๑) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา ๑๙ หรือตามกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ

(๒) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

(๓) คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (๑) หรือ (๒)

(๔) คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความรวมถึงผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย

 

                            สรุปง่ายๆเลย คดีผู้บริโภคคือคดีระหว่างผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ(แก่คนทั่วไปมากกว่า ๑ คนขึ้นไป)ซึ่งตามพรบ.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเรียกว่าผู้ประกอบการ กับผู้บริโภคคือ ผู้ใช้สินค้าหรือใช้บริการ(เราๆท่านๆคนทั่วไป)

ขั้นตอนการยื่นฟ้อง

                การยื่นฟ้องคดีผู้บริโภค โจทก์สามารถยื่นฟ้องได้ด้วยวาจาของโจทก์เองได้ครับโดยตัวโจทก์แค่เรียบเรียงเรื่องราวเป็นไปตามลำดับวันที่และความเสียหายของท่านว่ามีกี่รายการ มีรายการอะไรบ้าง เป็นมูลค่าเท่าใด ให้เจ้าหน้าที่ศาลรับฟังเพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบันทึกคำพูดของท่านเพื่อนำเสนอศาลต่อไปแค่นั้นครับ ส่วนเรื่องหลักฐานต่างๆจริงๆศาลมีอำนาจเรียกหลักฐานต่างๆมาดูได้ด้วยศาลเองอยู่แล้ว แต่ในที่นี้แนะนำว่าควรแนบหลักฐานไปด้วยเลยครับ เช่นสัญญาต่างๆ หนังสือทวงถาม เป็นต้น(หากสงสัยอย่างใด ถามเจ้าหน้าที่ศาลได้ครับ)

ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย

              หลังจากศาลรับคำฟ้องท่านแล้วศาลจะเรียกคู่ความมาทำการไกล่เกลี่ยครับ ซึ่งคดีผู้บริโภคนี้ ๕๐ % จะจบลงในวันไกล่เกลี่ยนี้ครับ ทั้งนี้ ตัวคู่ความเองก็สามารถมาทำการไกล่เกลี่ยได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว หากท่านใดเป็นจำเลยก็จะลองนำ ข้อมูลการต่อสู้คดีของจำเลยคดีไฟแนนส์ที่ ผู้เขียนได้เขียนเอาไว้มาเป็นประโยชน์ก็ได้ครับ) แต่ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะกลับบ้านท่านต้องถามเจ้าหน้าที่ศาลก่อนว่าเสร็จเรียบร้อยหรือยังและท่านก่อนท่าเซ็นเอกสารใดๆท่านก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ศาลก่อนทุกครั้งเช่นกันครับเพื่อความปลอดภัย

ขั้นตอนการยื่นคำให้การหรือให้การ

              จำเลยสามารถให้การด้วยวาจาลักษณะเดียวกับที่โจทก์ยื่นฟ้องได้ครับโดยพูดกับเจ้าหน้าที่ศาลและให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกถ้อยคำต่างๆและแนบเอกสารต่างๆที่ท่านมีทั้งหมดแก่ศาลเพื่อการพิจารณาครับ ทั้งนี้จำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือวาจาในวันนัดไกล่เกลี่ยก็ได้ครับ

ขั้นตอนการพิจารณาคดี

       ในการพิจารณาคดีนั้น ศาลมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมได้เองครับ และกฎหมายกำหนดว่าในการถามคำถามของทนายความนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน คือ ในคดีผู้บริโภคกฎหมายกำหนดให้ศาลเป็นผู้ถามคำถามในประเด็นของคดีเองครับ ทนายความหากอยากจะถามศาลต้องอนุญาตก่อนครับ ดังนั้น หากท่านไม่มีทนายความแต่อีกฝ่ายมีทนายความ ศาลเองก็คงจะใช้วิธีศาลเป็นผู้ถามเองครับเพื่อความยุติธรรม

 

       ที่กล่าวมาทั้งหมดคือสิ่งที่ท่านสามารถทำได้เองในคดีผู้บริโภคโดยไม่ต้องเสียเงินจ้างทนายความแต่อย่างใดครับ สวัสดีครับ   บทความโดย ทนายโคราช

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s